AVG / privacy verklaring

Privacy Verklaring.

Het bestuur van Roosendaals Gehandicapten Platform, verder te noemen RoGeP, statutair gevestigd
op De Wildenborch 67, 4707 LT Roosendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Roosendaals Gehandicapten Platform (RoGeP)
De Wildenborch 67
4707 LT Roosendaal
tel. +31 (0)6 23 55 68 34
rogep.nl

Persoonsgegevens verwerken:
RoGeP verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u vrijwilliger bent en/of omdat u deze gegevens zelf
aan het bestuur heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor – en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
• Het afhandelen van uw declaratie
• U te kunnen bellen of e-mailen, uit hoofde van uw functie binnen RoGeP.

Wie er toegang heeft tot uw gegevens:
Alleen de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en coördinatoren
van de werkgroepen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Het bestuur zal uw gegevens aan niemand geven, verkopen of verhuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
RoGeP bewaart uw persoonsgegevens, zolang u vrijwilliger bent bij de stichting en het noodzakelijk
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
RoGeP verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
RoGeP zal alleen op de website vermelden, functie, voor- en achternaam en e-mailadres.
Foto alleen met schriftelijke toestemming. Nieuws met vermelding bron.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor dient
u contact op te nemen met het dagelijks bestuur. Het verwijderen van alle gegevens houdt in dat uw
deelname aan de stichting wordt beëindigd.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RoGeP zal zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
RoGeP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen.
RoGeP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van RoGeP op info@rogep.nl.